Nowe perspektywy

Studia

BANEREK2017.png

Studia podyplomowe Uczelni Nauk Społecznych realizowane są w Zabrzu przy wsparciu e-learningu. Zajęcia prowadzone są warsztatowo formułą praktyczną. Jeżeli zbierze się grupa Słuchaczy, zajęcia również organizowane są w Państwa miastach. Dojazd na zajęcia studiów podyplomowych z okolic Katowic jest bardzo wygodny, sąsiadujemy z Drogową Trasą Średnicową, przystankiem autobusowym i tramwajowym.

 

Studia podyplomowe:

       WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - koszt studiów 3 600 zł

       ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE  on-line  - koszt studiów 2 400 zł

       AKADEMIA TRENERA - koszt studiów 5 100 zł

       PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - nadające kwalifikacje pedagogiczne - koszt studiów 3 000 zł

       PEDAGOGIKA LECZNICZA - koszt studiów 4 500 zł

       OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
       INTELEKTUALNĄ
- koszt studiów 3 600 zł

       EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - koszt studiów 3 600 zł

       TERAPIA PEDAGOGICZNA - koszt studiów 3 600 zł

       METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
              W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
- koszt studiów 4 200 zł

 

PROMOCJE
* wpisowe 0 zł przy zapisie do 20 LUTEGO 2018 zł a każdy semestr tańszy o 50 zł
* studiując na 2 specjalnościach - czesne drugiej specjalności jest tańsze o 10 %
   a także wpisowe wynosi 0 zł
* nasi absolwenci otrzymują 10% rabatu oraz nie płacą wpisowego!!

   Po okresie promocyjnym wpisowe wynosi 150 zł  
   (promocje nie łączą się)

   

 

Na chwilę obecną aby skorzystać z promocji wystarczy przesłać do nas na adres
biuro@noweperspektywy.pl kwestionariusz zgłoszeniowy.
My skontaktujemy się z Państwem celem omówienia przekazania pozostałej dokumentacji:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
  3. 1 zdjęcie – wymiar 45 mm x 35 mm
  4. Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)
  5. Umowa o studia podyplomowe
  6. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)

 

Wczesne wspomaganie rozwoju ZDJĘCIE - 10.jpg

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów psychologii, pedagogiki oraz logopedii zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia).


Organizacja i zarządzanie w oświacie ZDJĘCIE - 14.jpg

Studia adresowane są w szczególności do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej.


Akademia Trenera - NOWOŚĆtrener.jpg

Program tych studiów podyplomowych przygotowuje kompleksowo do zawodu TRENERA. Słuchacz nabywa umiejętności podczas pracy warsztatowej, która zajmuje 85 % czasu trwania studiów.


Przygotowanie pedagogiczne – studia nadające kwalifikacje pedagogiczne ZDJĘCIE - 15.jpg

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych, zgodnie z wymogami przepisów prawa, szczególnie w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.


Pedagogika leczniczapedagogika_lecznicza.jpg

Studia kierowane są do wychowawców i nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy nie mają przygotowania specjalistycznego koniecznego do pracy z dziećmi dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu lub przewlekle chorymi.


Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąZDJĘCIE - 09.jpg

Studia podyplomowe są skierowane w szczególności do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, pragnący  uzyskać uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.


Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ZDJECIE- 11.jpg

Słuchacze są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej. Sprawnie posługują się warsztatem diagnostycznym i metodycznym, potrafią wykryć i nazwać problem dziecka, zaplanować i wdrożyć działania profilaktyczne oraz wspierające rozwój, a także rozwijać w procesie kształcenia indywidualne możliwości dziecka.


Terapia pedagogicznaZDJĘCIE - 18.jpg

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobędą kompetencje umożliwiające stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne.


Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ZDJECIE - 16.jpg

Studia adresowane są przede wszystkim do osób posiadających niezbędne kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej,  planujących zdobycie pełnych uprawnień do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu lub na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.


coaching.jpgCoaching profesjonalny - NOWOŚĆ

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia coachingu w profesjonalny sposób w firmach, instytucjach i organizacjach, w pracy z klientami indywidualnymi i zespołami pracowniczymi. Przeznaczone są dla osób, które chcą wspierać i inspirować ludzi w dążeniu do celu, pomoc im w kreowaniu rozwiązań zarówno w rozwoju osobistym, jak i zawodowym.


Resocjalizacja i socjoterapia

ZDJECIE - 13.jpg

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny  - nadają kwalifikacje  w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.