Nowe perspektywy

Szkolenie z możliwością realizowania w dwóch etapach. Etap pierwszy to szkolenie podstawowe z zakresu prowadzenia mediacji po ukończeniu którego istnieje możliwość dalszego doskonalenia umiejętności mediacyjnych związanych z wybraną specjalnością.
Szkolenie skierowane do osób z wykształceniem wyższym, pracujących w placówkach oświatowych, placówkach służby zdrowia, instytucjach związanych z pomocą społeczną.

Czas trwania
Szkolenie realizowane jest w okresie weekendu, sobota - 11 godzin lekcyjnych, niedziela - 11 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się od godziny 8.30 do godziny 17.30 z uwzględnieniem przerw kawowych i przerwy obiadowej.

Forma szkolenia

zajęcia realizowane w grupach 9 - 15 osobowych wykłady forma pracy warsztatowej metody aktywizujące symulacje mediacji (uczestnicy szkolenia występują w charakterze madiatorów oraz stron konfliktu) uczestnicy szkolenia otrzymują podstawowe materiały

Cele

 nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem mediacji przygotowanie uczestników szkolenia do pełnienia roli mediatora poprzez nabycie wiedzy teoretycznej dotyczącej mediacji i nabycie umiejętności mediacyjnych zapoznanie uczestników szkolenia ze skutecznymi technikami komunikacyjnymi oraz nabycie umiejętności wykorzystania technik aktywnego słuchania w praktyce mediacyjnej

Program szkolenia - realizowane zagadnienia

skuteczna komunikacja, techniki aktywnego słuchania zarządzanie konfliktem przebieg procesu mediacji, monolog mediatora, etapy postępowania mediacyjnego zasady mediacji, metody i techniki mediacyjne rola i zadania mediatora charakterystyka sytuacji trudnych w mediacji (sytuacja impasu, neutralizowanie konfliktu, nierównowaga sił, manipulacje) oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w powyższych sytuacjach praca nad porozumieniem, nabycie umiejętności konstruowania ugody mediacyjnej zalety mediacji, korzyści dla stron biorących udział w mediacji

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu podstawowego przeszkolenia z zakresu mediacji. Ukończone szkolenie daje możliwość dalszego doskonalenia umiejętności mediacyjnych w trakcie innych warsztatów specjalistycznych.

Więcej informacji:
tel. (32) 777 22 02; 501 453 559
biuro@noweperspektywy.pl