Nowe perspektywy

Studia licencjackie

Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych

 

logo uns.png


Opis specjalności

Studia na kierunku pedagogika, w ramach specjalności  OPIEKA I WSPARCIE OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podejmowanie kompetentnych i z poszanowaniem godności podopiecznych zadań związanych z dbałością o poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, a także projektowanie i wdrażanie kompleksowych działań zmierzających do uzyskania przez te osoby jak największej niezależności.
Jest to specjalność umożliwiająca zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i polityki społecznej oraz kompetencji kluczowych w procesie efektywnej realizacji procesu wsparcia, edukacji i usług społecznych przeznaczonych dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
W toku specjalności przekazywana jest wiedza o przyczynach i specyfice różnych rodzajów niesprawności; dolegliwościach fizycznych i psychicznych związanych z chorobami przewlekłymi; biologicznych, psychologicznych i społecznych wymiarach starzenia się i starości, zasadach prawnych i organizacyjnych dotyczących instytucji opieki ukierunkowanej na zaspokajanie potrzeb osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. 
Absolwent specjalności rozwija w toku studiów kompetencje osobiste i społeczne do rozpoznawania oraz diagnozowania problemów, prognozowaniu kierunku zmian i ewentualnych zagrożeń,  planowania, wdrażania i ewaluacji efektywności działań w różnych obszarach rzeczywistości społecznej mających na celu kompleksowe wsparcie podopiecznego,  inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom, zapewnienia wsparcia emocjonalnego i praktycznego  a także pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) osób, rodzin, grup i środowisk społecznych. Absolwent jest także przygotowany do projektowania oraz realizacji programów wspierających rodzinę, do współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, władzami lokalnymi dla wspierania potencjału jednostek i grup stanowiących podmiot jego działalności.
Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

Zakres tematyczny:
 • Podstawy andragogiki i gerontologii
 • Fizjologiczne aspekty starzenia się i starości
 • Geragogika
 • Podstawy geriatrii i problemy zdrowotne osób starszych
 • Demograficzne i psychospołeczne aspekty procesu starzenia się i starości
 • Polityka społeczna i instytucje wsparcia społecznego z elementami prawa pracy i zabezpieczenia społecznego
 • Rehabilitacja społeczna
 • Teoretyczne podstawy opieki nad osobami przewlekle i terminalnie chorymi
 • Niepełnosprawność fizyczna
 • Niepełnosprawność psychiczna
 • Wieloaspektowa diagnoza funkcjonalna
 • Metodyka pracy z osobami starszymi - przezwyciężanie trudności adaptacyjnych
 • Praca opiekuńcza i pomoc postrehabilitacyjna
 • Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja działań aktywizujących dla osób starszych
 • Zarządzanie projektami europejskimi dla osób starszych
 • Psychologiczne problemy człowieka niepełnosprawnego i chorego
 • Jakość życia związana ze zdrowiem
 • Umiejętność pomagania - warsztat
 • Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Komunikacja perswazyjna
 • Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Metodyka pracy z osobami przewlekle chorymi

Kwalifikacje i kariera
OPIEKA I WSPARCIE OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH to specjalność w szczególny sposób przygotowująca do pracy w:

 • w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, do pracy z rodzinami zastępczymi;
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie, fizycznie;
 • w klubach seniora i domach kultury;
 • w instytucjach medycznych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej (poradnie, oddziały rehabilitacyjne, sanatoria, szpitale, hospicja);
 • w instytucjach zajmujących się edukacją i aktywizacją seniorów i osób niepełnosprawnych (terapii zajęciowej, turystyki i rozwijania aktywności fizycznej i rekreacji osób starszych, w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, centrach informacji dla seniorów, stowarzyszeniach, biurach podróży i innych organizacjach rekreacyjnych i turystycznych, ukierunkowanych na osoby starsze);
 • oraz jako indywidualny opiekun osoby starszej, przewlekle chorej i niepełnosprawnej.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE