Nowe perspektywy

Studia licencjackie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

 

logo uns.png


Opis specjalności

Studia z zakresu PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ I PRACY Z RODZINĄ mają charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zarówno w placówkach systemu oświaty - w świetlicy, bursie, internacie, czy sprawowania funkcji pedagoga szkolnego, jak i pozaszkolnych o charakterze wspierającym (np. w świetlicach socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych); interwencyjnym (np. pogotowie opiekuńcze) bądź socjalizacyjnych (dom dziecka etc.).
Studia mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej i pracy z rodziną. Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu przyszłego absolwenta nie tylko w podstawy teoretyczne działalności opiekuńczej i wychowawczej, jej podstaw prawnych i organizacyjnych, ale przede wszystkim wyposażeniu studentów w umiejętności i kompetencje warunkujące kompleksowe i profesjonalne podejmowanie zadań zawodowych.
Kształcenie w zakresie specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną ma na celu wyposażeniu przyszłego absolwenta w umiejętności dostrzegania, diagnozowania i umiejętnego reagowania na zjawiska związane z opieką, wychowaniem, doradztwem i wsparciem, jak również profilaktyką i terapią uzależnień. Specjalność obejmuje zarówno tradycyjne przedmioty z zakresu nauk pedagogicznych, jak i specjalistyczne treści kształcenia służące kształtowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych m.in. z zakresu: metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, wspierania rodziny, pracy resocjalizacyjnej oraz pracy socjalnej.
Program kształcenia skoncentrowany jest na integracji wiedzy z umiejętnościami praktycznymi, a także rozwijaniu kompetencji kluczowych w działalności opiekuńczo-wychowawczej: umiejętności podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych, stymulujących i terapeutycznych w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki, samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki oraz projektowania sposobów wdrażania kompleksowych rozwiązań w tym obszarze. 
Warunkiem wstępnym rekrutacji na studia I stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego.

Uczelnia nie prowadzi rekrutacji na tą specjalność, na studiach I stopnia, w roku akademickim 2019/2020 !

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 października 2019 r. uczelnie będą mogły rozpocząć cykl kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej jedynie na kierunku studiów „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” w ramach jednolitych studiów magisterskich.


Zakres tematyczny:

 • Praca opiekuńczo-wychowawcza i piecza zastępcza
 • Pedagogika rodziny
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Metodyka wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 • Metodyka profilaktyki i terapii uzależnień
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Etyka asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
 • Metodyka zajęć terapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych
 • Trening interpersonalny i mediacje
 • Interwencja w sytuacjach kryzysowych
 • Warsztat umiejętności wychowawczych

Kwalifikacje i kariera
Absolwenci specjalności PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZA I PRACA Z RODZINĄ posiadają przygotowanie pedagogiczne i mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • wychowawca w placówkach opieki całkowitej (tj. dom dziecka, dom małego dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodki dla osób marginalizowanych, domy spokojnej starości itp.)
 • wychowawca w placówkach opieki częściowej (tj. internat, bursa, domy dziennego pobytu itp.)
 • wychowawca w placówkach szkolnych (tj. świetlica, półinternat, zespół zajęć pozalekcyjnych itp.)
 • pedagog szkolny
 • pedagog–wychowawca – terapeuta (w świetlicach środowiskowych, klubach środowiskowych klubach osiedlowych, świetlicach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ogniskach wychowawczych, placówkach TPD, domach dziecka itp.)
 • pedagog – doradca – konsultant (w Poradniach Psychologiczno–Pedagogicznych, Ośrodkach Adopcyjno–Opiekuńczych, Ośrodkach Diagnostyczno–Konsultacyjnych, Centrach Pomocy Rodzinie, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Samotnej Matki, itp.)
 • asystent i opiekun środowiskowy (w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach i domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych)
 • asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Podstawy prawne

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887)

DOKUMENTY REKRUTACYJNE