Nowe perspektywy

Studia magisterskie

Przygotowanie obronne

 

logo uns.png

Opis specjalności

Specjalność Przygotowanie obronne koncentruje się na potrzebach i zadaniach obronnych w integrującym się systemie bezpieczeństwa narodowego. W realizacji tych zadań udział biorą wszystkie podmioty systemu tj. organy władzy wykonawczej oraz inne organy i instytucje państwowe, przedsiębiorcy, oraz obywatele. Celem kształcenia w ramach specjalności Przygotowanie obronne jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu planowania obronnego, przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, utrzymania stałej gotowości obronnej oraz tworzenia warunków do jej podwyższania, czy tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych.  


Zakres tematyczny:

  • Strategia obronności
  • Obrona narodowa
  • Prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa
  • Przygotowania obronne społeczeństwa
  • Relacje cywilno-wojskowe w przygotowaniu obronnym
  • Pozamilitarne przygotowania obronne państwa

Kwalifikacje i kariera

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie do podjęcia pracy w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego lub tworzenia innowacyjnych systemów bezpieczeństwa kraju w strukturach administracji rządowej i samorządowej, agencjach państwowych lub w instytucjach i organizacjach związanych z działalnością koncentrowaną na monitorowaniu aktualnego stanu systemu obronności państwa oraz jego doskonaleniu.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE