Nowe perspektywy

Studia magisterskie

Zarządzanie kryzysowe

 

logo uns.png

Opis specjalności

Specjalność Zarządzanie kryzysowe koncentruje się na działalności organów administracji publicznej będącej elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, czy reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Specjalność ta przygotowuje studentów do podejmowania kompleksowych i zintegrowanych działań w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym. Absolwenci przygotowani są do sprawnego i skutecznego zarządzania kadrami w sytuacjach kryzysowych, które ze względu na swój charakter wymagają współpracy pomiędzy wszystkimi szczeblami administracji publicznej oraz podmiotami spoza tego obszaru.


Zakres tematyczny:

  • System gotowości obronnej państwa
  • Planowanie obronne
  • System zarządzania kryzysowego NATO i UE
  • Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem
  • Działalność sztabów kryzysowych
  • Pozarządowe formy bezpieczeństwa

Kwalifikacje i kariera

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie do pracy we wszelkich instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem obywateli oraz w zespołach reagowania kryzysowego zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym (jednostkach administracji publicznej; jednostkach samorządu terytorialnego; organizacjach prowadzących działania ratownicze (ratownictwo górskie, wodne, morskie); Policji; Państwowej Straży Pożarnej; przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych; służbach likwidujących zagrożenia spowodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami terrorystycznymi.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE