Nowe perspektywy

Studia magisterskie - jednolite

Uczelni Nauk Społecznych

 logo uns.png

Kierunek: Pedagogika specjalna

 

Opis kierunku

Celem kształcenia na kierunku jednolitych studiów magisterskich pedagogika specjalna o profilu praktycznym, jest przygotowanie absolwentów do wspierania potencjału rozwojowego jednostek, projektowania działań umożliwiających im realizację indywidualnych potrzeb gwarantujących satysfakcjonującą jakość życia w wymiarze indywidualnym i społecznym; a także zdobycie kwalifikacji oraz kompetencji kluczowych do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych w obszarze opieki, wychowania, edukacji, terapii, rehabilitacji czy resocjalizacji, w zależności od wybranej specjalności. Kształcenie na kierunku “pedagogika specjalna” gwarantuje nabycie wiedzy z zakresu problematyki pedagogiki osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również kluczowych umiejętności i kompetencji warunkujących efektywne posługiwanie się interdyscyplinarną wiedzą w działaniach profesjonalnych – rozumienia, diagnozowania możliwości, potrzeb, trudności rozwojowych oraz specjalnych zdolności, osób o rozwoju atypowym bądź nieprzystosowanych społecznie oraz dobierania odpowiednich strategii pomocy i tworzenia systemów wsparcia. Istotą kształcenia jest wyposażenie absolwentów w kluczowe umiejętności umożliwiających wspomaganie indywidualnej drogi człowieka w realizacji jego potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz personalizacji procesów opieki, wychowania, kształcenia, terapii, rehabilitacji i resocjalizacji – zgodnie ze współczesnymi trendami europejskiej myśli edukacyjnej oraz współczesnych paradygmatów pedagogiki specjalnej.

Podstawy prawne

  • Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 30.07.2019 nadająca Uczelni Nauk Społecznych uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Pedagogika specjalna na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.
 
OpłatyStudia w UNS
JUŻ OD
300 zł / m-c

300 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 1800 zł / semestr
350 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 2100 zł / semestr

 

SPECJALNOŚCI:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)tyflopedagogika.jpg

Specjalność przygotowuje do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością wzrokową. Umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji warunkujących podejmowanie profesjonalnych działań w obszarze zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz kompleksowego wspierania osoby z niepełnosprawnością wzrokową, projektowania wieloprofilowej terapii oraz organizacji kształcenia specjalnego i rehabilitacji.


 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)surdopedagogika.jpg

Specjalność przygotowuje do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością słuchową. Umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji warunkujących podejmowanie profesjonalnych działań w obszarze zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz kompleksowego wspierania osoby z niepełnosprawnością słuchową, projektowania wieloprofilowej terapii oraz organizacji kształcenia specjalnego i rehabilitacji.

Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuautyzm.jpg

Specjalność przygotowuje do podejmowania kompleksowych działań  diagnostycznych,  edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji warunkujących podejmowanie profesjonalnych działań w obszarze zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz kompleksowego wspierania osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - projektowania wieloprofilowej terapii oraz organizacji kształcenia specjalnego i rehabilitacji.


 

Resocjalizacja i socjoterapiareso.jpg

Specjalność przygotowuje kadrę pedagogiczną do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie zarówno w instytucjach zamkniętych, jak i środowisku otwartym. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. W toku studiów przewidziane są praktyki w zakładach karnych, poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, placówkach socjalizacyjnych, placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w sądach w zespołach kuratorów sądowych itp. .

Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwojutp.jpg

Specjalność przygotowuje do pracy na stanowisku nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne. Absolwent uzyska kompetencje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych oraz psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców. Absolwent uzyska przygotowanie w zakresie diagnozy pedagogicznej, metod terapii pedagogicznej oraz metodyki zajęć terapeutycznych i wspierających rozwój dziecka.


 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąoligo2.jpg

Specjalność przygotowuje do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji warunkujących podejmowanie profesjonalnych działań w obszarze zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i życiowych oraz kompleksowego wspierania osoby niepełnosprawnej, projektowania wieloprofilowej terapii oraz organizacji kształcenia specjalnego i rehabilitacji.