Nowe perspektywy

Studia magisterskie

Uczelni Nauk Społecznych

 logo uns.png

Kierunek: Pedagogika

Studia II stopnia, trwające 4 semestry, kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Opis kierunku

Potrzeba istnienia zawodu pedagoga, profesjonalnego doradcy i opiekuna w zmieniającym się świecie wymaga stworzenia i doskonalenia kadry profesjonalnie przygotowanej do wspierania, nauczania oraz wychowania. Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA realizują te cele. Absolwent kierunku PEDAGOGIKA przygotowany jest do pracy w instytucjach edukacji formalnej, w szczególności w placówkach systemu oświaty, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach i instytucjach edukacji pozaformalnej w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub tutora. Jest gotowy do kompleksowej realizacji zadań o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, dydaktycznym, terapeutycznym czy doradczym. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania, oraz kluczowymi kompetencjami w obszarze pedagogiki oraz wybranej specjalności. Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA trwają 3 lub 4 semestry i umożliwiają zdobycie różnorodnych uprawnień i kwalifikacji w zależności od wybranego toku kształcenia i specjalności.

Podstawy prawne

  • Uchwała Nr 835/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dn. 14.11.2019 w sprawie oceny programowej studiów na kierunku Pedagogika prowadzonych na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Zobacz decyzję:

OpłatyStudia w UNS
JUŻ OD
360 zł / m-c

360 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 5-go każdego miesiąca) = 2160 zł / semestr
400 zł (przy zachowaniu terminu płatności do 15-go każdego miesiąca) = 2400 zł / semestr

 

SPECJALNOŚCI:

Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuterapia_pedagogiczna_2.jpg

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa oraz konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej, a także zajęć w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju.


 

Resocjalizacja i socjoterapiaresocjalizacja_z_socjoterapia_2.jpg

Studia na kierunku pedagogika w ramach specjalności RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA mają charakter kwalifikacyjny  i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty (kwalifikacje do prowadzenia zajęć w obszarze działań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych)

Trening rozwoju jednostki i grupy fotolia_133139244_subscription_monthly_m_2.jpg

Jest to specjalność w sposób szczególny przygotowująca do prowadzenia działań edukacyjnych, wspomagających rozwój jednostek i grup, w formach zajęć o charakterze treningowym i przygotowująca do kierowania małymi grupami o celach rozwojowych i edukacyjnych.


 

Gerontologia społeczna i oświatowa  gerontologia.jpg

Specjalność ta umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, andragogiki, gerontologii i polityki społecznej oraz kompetencji kluczowych w procesie efektywnej realizacji procesu wsparcia, edukacji i usług społecznych przeznaczonych dla seniorów.

Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychzarządzanie.jpg

Celem studiów jest wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprawne zarządzanie placówką oświatową. Pozwalają one również na uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, przygotowują do pełnienia funkcji kierownika lub dyrektora placówki oświatowej.


 

Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu doradztwo.jpg

Studia magisterskie na kierunku pedagogika, w ramach specjalności DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE Z ELEMENTAMI COACHINGU mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu  doradcy zawodowego i personalnego.


 

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowiaedukacja zdrowotna.jpg

Celem tych studiów jest dostarczenie studentom pogłębionej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w tym zarządzania wielowymiarową strategią jaką jest program zdrowotny - na różnych poziomach struktur społecznych.


 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąopiekuncza.jpg

Studia te mają charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zarówno w placówkach systemu oświaty - w świetlicy, bursie, internacie, czy sprawowania funkcji pedagoga szkolnego, jak i pozaszkolnych o charakterze wspierającym (np. w świetlicach socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych); interwencyjnym (np. pogotowie opiekuńcze) bądź socjalizacyjnych (dom dziecka etc.).