Nowe perspektywy

banery nowe.png


PROMOCJE
* wpisowe 0 zł przy zapisie do 15 lipca 2019, a każdy semestr tańszy o 120 zł
* studiując na 2 specjalnościach - czesne drugiej specjalności jest tańsze o 15 %
   a także wpisowe wynosi 0 zł
* nasi absolwenci otrzymują 15% rabatu oraz nie płacą wpisowego!!

PROMOCJE NIE ODEJMUJĄ STUDIÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

   Po okresie promocyjnym wpisowe wynosi 150 zł  
   (promocje nie łączą się)

   

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE OD września 2019
MIEJSCE REALIZACJI - ŻYWIEC I ZABRZE:

      

       EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - koszt studiów 3 600 zł

       PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - nadające kwalifikacje pedagogiczne - koszt studiów 3 300 zł

       SPEKTRUM AUTYZMU - DIAGNOZA, EDUKACJA, TERAPIA I REWALIDACJA - koszt studiów 3 600 zł

       SURDOPEDAGOGIKA -  koszt studiów 3 600 zł

       OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
           INTELEKTUALNĄ
- koszt studiów 3 600 zł

       WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - koszt studiów 3 600 zł

       TERAPIA PEDAGOGICZNA - koszt studiów 3 600 zł

       INTEGRACJA SENSORYCZNA - koszt studiów 3 900 zł

       PEDAGOGIKA LECZNICZA - koszt studiów 4 500 zł

       ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE  on-line  - koszt studiów 2 400 zł

       AKADEMIA TRENERA - koszt studiów 5 100 zł

       METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
              W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
- koszt studiów 4 200 zł

       RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ - koszt studiów 3 600 zł

      


NOWOŚĆ!
STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE DLA ABSOLWENTÓW KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

Adresatami 
studiów są absolwenci kursów kwalifikacyjnych z zakresu: 

 • Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogiki,
 • Przygotowania pedagogicznego,
 • Zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • Terapii pedagogicznej,
 • Zarządzania oświatą,

 

Na chwilę obecną aby skorzystać z promocji wystarczy przesłać do nas na adres
biuro@noweperspektywy.pl kwestionariusz zgłoszeniowy.
My skontaktujemy się z Państwem celem omówienia przekazania pozostałej dokumentacji:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
 3. Umowa o studia podyplomowe
 4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Studia podyplomowe Uczelni Nauk Społecznych realizowane są w Zabrzu przy wsparciu e-learningu. Zajęcia prowadzone są warsztatowo formułą praktyczną. Jeżeli zbierze się grupa Słuchaczy, zajęcia również organizowane są w Państwa miastach. Dojazd na zajęcia studiów podyplomowych z okolic Katowic jest bardzo wygodny, sąsiadujemy z Drogową Trasą Średnicową, przystankiem autobusowym i tramwajowym.

 

 

Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja

affection-1866868_640.jpg

Słuchacze zyskują kompetencje do pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tj. podejmowania kompleksowych działań  diagnostycznych,  edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu we wszystkich typach przedszkoli i szkół a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający. 


Wczesne wspomaganie rozwoju ZDJĘCIE - 10.jpg

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów psychologii, pedagogiki oraz logopedii zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia).


Organizacja i zarządzanie w oświacie ZDJĘCIE - 14.jpg

Studia adresowane są w szczególności do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej.


Akademia Trenera - NOWOŚĆtrener.jpg

Program tych studiów podyplomowych przygotowuje kompleksowo do zawodu TRENERA. Słuchacz nabywa umiejętności podczas pracy warsztatowej, która zajmuje 85 % czasu trwania studiów.


Przygotowanie pedagogiczne – studia nadające kwalifikacje pedagogiczne ZDJĘCIE - 15.jpg

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych, zgodnie z wymogami przepisów prawa, szczególnie w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).


Pedagogika leczniczapedagogika_lecznicza.jpg

Studia kierowane są do wychowawców i nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy nie mają przygotowania specjalistycznego koniecznego do pracy z dziećmi dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu lub przewlekle chorymi.


Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąZDJĘCIE - 09.jpg

Studia podyplomowe są skierowane w szczególności do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, pragnący  uzyskać uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.


Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ZDJECIE- 11.jpg

Słuchacze są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej. Sprawnie posługują się warsztatem diagnostycznym i metodycznym, potrafią wykryć i nazwać problem dziecka, zaplanować i wdrożyć działania profilaktyczne oraz wspierające rozwój, a także rozwijać w procesie kształcenia indywidualne możliwości dziecka.


Terapia pedagogicznaZDJĘCIE - 18.jpg

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobędą kompetencje umożliwiające stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne.


Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ZDJECIE - 16.jpg

Studia adresowane są przede wszystkim do osób posiadających niezbędne kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej,  planujących zdobycie pełnych uprawnień do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu lub na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.


coaching.jpgCoaching profesjonalny - NOWOŚĆ

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia coachingu w profesjonalny sposób w firmach, instytucjach i organizacjach, w pracy z klientami indywidualnymi i zespołami pracowniczymi. Przeznaczone są dla osób, które chcą wspierać i inspirować ludzi w dążeniu do celu, pomoc im w kreowaniu rozwiązań zarówno w rozwoju osobistym, jak i zawodowym.


Resocjalizacja z socjoterapią

ZDJECIE - 13.jpg

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny  - nadają kwalifikacje  w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).


Integracja sensoryczna

 indeks.jpgSłuchacze zyskują kompetencje do pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tj. podejmowania kompleksowych działań  diagnostycznych,  edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu we wszystkich typach przedszkoli i szkół a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający.