Nowe perspektywy

BANEREK2017.png

Studia podyplomowe Uczelni Nauk Społecznych realizowane są w Zabrzu przy wsparciu e-learningu. Zajęcia prowadzone są warsztatowo formułą praktyczną. Jeżeli zbierze się grupa Słuchaczy, zajęcia również organizowane są w Państwa miastach. Dojazd na zajęcia studiów podyplomowych z okolic Katowic jest bardzo wygodny, sąsiadujemy z Drogową Trasą Średnicową, przystankiem autobusowym i tramwajowym.

 

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE OD września 2019
MIEJSCE REALIZACJI - ŻYWIEC I ZABRZE:

      

       EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - koszt studiów 3 600 zł

       PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - nadające kwalifikacje pedagogiczne - koszt studiów 3 300 zł

       SPEKTRUM AUTYZMU - DIAGNOZA, EDUKACJA, TERAPIA I REWALIDACJA - koszt studiów 3 600 zł

       SURDOPEDAGOGIKA -  koszt studiów 3 600 zł

       OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
           INTELEKTUALNĄ
- koszt studiów 3 600 zł

       WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - koszt studiów 3 600 zł

       TERAPIA PEDAGOGICZNA - koszt studiów 3 600 zł

       INTEGRACJA SENSORYCZNA - koszt studiów 3 900 zł

       PEDAGOGIKA LECZNICZA - koszt studiów 4 500 zł

       ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE  on-line  - koszt studiów 2 400 zł

       AKADEMIA TRENERA - koszt studiów 5 100 zł

       METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
              W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ
- koszt studiów 4 200 zł

       RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ - koszt studiów 3 600 zł

      


NOWOŚĆ!
STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE DLA ABSOLWENTÓW KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

Adresatami 
studiów są absolwenci kursów kwalifikacyjnych z zakresu: 

 • Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogiki,
 • Przygotowania pedagogicznego,
 • Zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • Terapii pedagogicznej,
 • Zarządzania oświatą,

 

PROMOCJE
* wpisowe 0 zł przy zapisie do 15 lipca 2019, a każdy semestr tańszy o 120 zł
* studiując na 2 specjalnościach - czesne drugiej specjalności jest tańsze o 15 %
   a także wpisowe wynosi 0 zł
* nasi absolwenci otrzymują 15% rabatu oraz nie płacą wpisowego!!

PROMOCJE NIE ODEJMUJĄ STUDIÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

   Po okresie promocyjnym wpisowe wynosi 150 zł  
   (promocje nie łączą się)

   

 

Na chwilę obecną aby skorzystać z promocji wystarczy przesłać do nas na adres
biuro@noweperspektywy.pl kwestionariusz zgłoszeniowy.
My skontaktujemy się z Państwem celem omówienia przekazania pozostałej dokumentacji:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
 3. 1 zdjęcie – wymiar 45 mm x 35 mm
 4. Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 5. Umowa o studia podyplomowe
 6. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja

affection-1866868_640.jpg

Słuchacze zyskują kompetencje do pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tj. podejmowania kompleksowych działań  diagnostycznych,  edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu we wszystkich typach przedszkoli i szkół a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający. 


Wczesne wspomaganie rozwoju ZDJĘCIE - 10.jpg

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów psychologii, pedagogiki oraz logopedii zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia).


Organizacja i zarządzanie w oświacie ZDJĘCIE - 14.jpg

Studia adresowane są w szczególności do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej.


Akademia Trenera - NOWOŚĆtrener.jpg

Program tych studiów podyplomowych przygotowuje kompleksowo do zawodu TRENERA. Słuchacz nabywa umiejętności podczas pracy warsztatowej, która zajmuje 85 % czasu trwania studiów.


Przygotowanie pedagogiczne – studia nadające kwalifikacje pedagogiczne ZDJĘCIE - 15.jpg

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych, zgodnie z wymogami przepisów prawa, szczególnie w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).


Pedagogika leczniczapedagogika_lecznicza.jpg

Studia kierowane są do wychowawców i nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy nie mają przygotowania specjalistycznego koniecznego do pracy z dziećmi dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu lub przewlekle chorymi.


Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąZDJĘCIE - 09.jpg

Studia podyplomowe są skierowane w szczególności do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, pragnący  uzyskać uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.


Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ZDJECIE- 11.jpg

Słuchacze są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej. Sprawnie posługują się warsztatem diagnostycznym i metodycznym, potrafią wykryć i nazwać problem dziecka, zaplanować i wdrożyć działania profilaktyczne oraz wspierające rozwój, a także rozwijać w procesie kształcenia indywidualne możliwości dziecka.


Terapia pedagogicznaZDJĘCIE - 18.jpg

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobędą kompetencje umożliwiające stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne.


Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ZDJECIE - 16.jpg

Studia adresowane są przede wszystkim do osób posiadających niezbędne kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej,  planujących zdobycie pełnych uprawnień do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu lub na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.


coaching.jpgCoaching profesjonalny - NOWOŚĆ

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia coachingu w profesjonalny sposób w firmach, instytucjach i organizacjach, w pracy z klientami indywidualnymi i zespołami pracowniczymi. Przeznaczone są dla osób, które chcą wspierać i inspirować ludzi w dążeniu do celu, pomoc im w kreowaniu rozwiązań zarówno w rozwoju osobistym, jak i zawodowym.


Resocjalizacja z socjoterapią

ZDJECIE - 13.jpg

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny  - nadają kwalifikacje  w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).