Nowe perspektywy

9.jpg


PROMOCJE
* wpisowe 0 zł
a czesne każdej specjalności tańsze o 500 zł przy zapisie do 10 sierpnia 2020 - ZYSKUJESZ 700 ZŁ!!!
* studiując na 2 specjalnościach - czesne drugiej (tańszej) specjalności obejmuje zniżkę w postaci 500 zł i nie obowiązuje wpisowe obu specjalności - ZYSKUJESZ 900 ZŁ!!!
* nasi absolwenci otrzymują zniżkę 600 zł i  nie płacą wpisowego - ZYSKUJĄ 800 ZŁ!!!

PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ SIĘ

   Po okresie promocyjnym wpisowe wynosi 200 zł  

   

TRWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE OD PAŹDZIERNIKA 2020
MIEJSCE REALIZACJI -  ZABRZE:      
  

      PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - nadające kwalifikacje pedagogiczne - koszt studiów 3 800 zł

       EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - koszt studiów 4 300 zł
       * Dla pedagogów specjalnych koszt wynosi 4 000 zł

      EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) - koszt studiów 4 300 zł
       * Dla pedagogów specjalnych koszt wynosi 4 000 zł

       WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - koszt studiów 4 300 zł
       * Dla pedagogów specjalnych koszt wynosi 4 000 zł

       PEDAGOGIKA KOREKCYJNA - TERAPIA PEDAGOGICZNA- koszt studiów 4 300 zł
       * Dla pedagogów specjalnych koszt wynosi 4 000 zł

       PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - koszt studiów 4 300 zł 
       * Dla pedagogów specjalnych koszt wynosi 4 000 zł


      
INTEGRACJA SENSORYCZNA
- koszt studiów 4 500 zł

       METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - koszt studiów 4 600 zł

       ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE  on-line  - koszt studiów 2 800 zł

       AKADEMIA TRENERA - koszt studiów 3 800 zł

   

Na chwilę obecną aby skorzystać z promocji wystarczy przesłać do nas na adres
biuro@noweperspektywy.pl kwestionariusz zgłoszeniowy.
My skontaktujemy się z Państwem celem omówienia przekazania pozostałej dokumentacji:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
  3. Umowa o studia podyplomowe
  4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Studia podyplomowe Uczelni Nauk Społecznych realizowane są w Zabrzu przy wsparciu e-learningu. Zajęcia prowadzone są warsztatowo formułą praktyczną. Jeżeli zbierze się grupa Słuchaczy, zajęcia również organizowane są w Państwa miastach. Dojazd na zajęcia studiów podyplomowych z okolic Katowic jest bardzo wygodny, sąsiadujemy z Drogową Trasą Średnicową, przystankiem autobusowym i tramwajowym.

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Pragniesz zdobyć kwalifikacje w obszarze pedagogiki specjalnej? Sprawdź naszą ofertę kierunków skoncentrowanych na rozwijaniu kompetencji kluczowych do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych w obszarze opieki, wychowania, edukacji, terapii, rehabilitacji.

Kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej umożliwiające zdobycie kwalifikacji nauczyciela - pedagoga specjalnego, prowadzone jest w dwóch wariantach,

  • dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub
  • dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i pragnących zdobyć przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.


Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuautyzm.jpg


Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckawwr.PNG

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w niezbędną wiedzę pedagogiczną i kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.Słuchacze poznają sposoby diagnozy i wieloprofilowego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz metody i techniki terapii pedagogicznej.


Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogicznaterapia_pedagogiczna_2.jpg

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w umiejętność prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobędą kompetencje umożliwiające stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne.


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

oligo.PNG

(Oligofrenopedagogika)

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela.


Pedagogika resocjalizacyjnaresocjalizacja_z_socjoterapia_2.jpg

Słuchacze nabywają kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania (osobami w trudnych życiowych sytuacjach), a także umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu twórczej resocjalizacji.


Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia indeks.jpg

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, logopedów, terapeutów (absolwentów studiów wyższych), którzy pragną uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy w charakterze specjalisty - terapeuty SI, studia przygotowują bowiem do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej, w tym otworzenia własnej działalności w tym zakresie.


Organizacja i zarządzanie w oświacie zarzązanie.PNG

Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.


PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Pragniesz zdobyć kwalifikacje do pracy w systemie oświaty? Sprawdź naszą ofertę w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, obejmujące:

  • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie merytoryczne do prowadzenia przedmiotu lub rodzaju zajęć a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego,
  • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania języka obcego dla absolwentów studiów wyższych, którzy legitymują się znajomością języka obcego, a nie posiadają przygotowania psychologicznego i dydaktycznego.

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcegoANGIELSKI.PNG

Studia maja charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w placówkach systemu oświaty i nauczania języka obcego w przedszkolach, szkołach i innych placówkach systemu oświaty.


Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć po.PNG

Studia maja charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w placówkach systemu oświaty. Słuchacze są wyposażeni w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające mu projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji


Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej metodyka_nauczania_j_angielskiego_w_edu_przedszkolnej_i_wczesno2.jpg

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują nauczyciela nauczania początkowego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.


Akademia Treneratrener.jpg

Program tych studiów podyplomowych przygotowuje kompleksowo do zawodu TRENERA. Słuchacz nabywa umiejętności podczas pracy warsztatowej, która zajmuje 85 % czasu trwania studiów.


coaching.jpgCoaching profesjonalny

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia coachingu w profesjonalny sposób w firmach, instytucjach i organizacjach, w pracy z klientami indywidualnymi i zespołami pracowniczymi. Przeznaczone są dla osób, które chcą wspierać i inspirować ludzi w dążeniu do celu, pomoc im w kreowaniu rozwiązań zarówno w rozwoju osobistym, jak i zawodowym.