Nowe perspektywy

Studia podyplomowe

Coaching i mentoring - Akademia Trenera

logo uns.png

Studia podyplomowe Coaching i mentoring - Akademia Trenera skoncentrowane są na przygotowaniu słuchaczy do pracy w zawodzie trenera. 

Nacisk położony jest na:

 • nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu dynamiki grupowej, rozumienia jej i kształtowanie podczas procesu szkoleniowego
 • poznanie psychologicznych aspektów pracy trenera
 • nabycie wiedzy pozwalającej na projektowanie i prowadzenie szkoleń (tworzenie programu szkolenia, opracowywanie scenariuszy szkoleń zgodnie z zasadami uczenia osób dorosłych)
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami szkoleniowymi
 • nabycie umiejętności badania potrzeb szkoleniowych, planowania i przeprowadzania ewaluacji
 • skuteczne wykorzystanie narzędzi autopromocji trenera, w tym portali społecznościowych

Rodzaj i czas trwania
Studia trwają 2 semestry.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób, które prowadzą lub chcą prowadzić szkolenia, treningi, warsztaty, skuteczne zebrania i spotkania.

Słuchaczami Akademii Trenera mogą być:

 • pracownicy i przyszli pracownicy firm szkoleniowych, działów personalnych, działów szkoleń
 • trenerzy wewnętrzni, nauczyciele, wykładowcy akademiccy
 • pracownicy administracji publicznej, pomocy społecznej
 • animatorzy życia społecznego i kulturalnego
 • osoby, które ze względu na zadania zawodowe chcą lub muszą radzić sobie w kontaktach z grupami

Atuty kierunku:

 • kadra wykładowców składa się z trenerów, terapeutów, psychologów, trenerów wewnętrznych, coachów, praktyków biznesu prowadzących szkolenia
 • czas pracy warsztatowej wynosi 85% a czas przekazywania wiedzy to 15%
 • zastosowanie aktywnych metod nauczania: warsztaty, studium przypadku, zadania warsztatowe, sesje treningowe, symulacje, ćwiczenia, obserwacje,
 • proces nauczania wsparty e-learningiem
 • możliwość skorzystania z Analizy Extended DISC


Cel studiów i zakres tematyczny

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie trenera.

Ramowy program studiów:

 • Dynamika grupy – wpływ trenera na proces grupowy (w tym Trening interpersonalny 40h (wymiar godzin konieczny aby móc ubiegać się o certyfikację w zewnętrznych systemach certyfikacyjnych)
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: role grupowe, czynniki wpływające na przebieg procesu grupowego, style komunikacji w grupie, opór i konfrontacja z trenerem;
 • Funkcjonowanie poznawcze człowieka
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: różnice indywidualne w funkcjonowaniu poznawczym, metody aktywnego uczenia, procesy poznawcze, uczenie dorosłych - andragogika
 • Zawód Trener
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: zasady etyki zawodu trenera, narzędzia autopromocji, warsztat głosowy, wstępna diagnoza własnych kompetencji
 • Projektowanie programów szkoleniowych
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: RAPS – rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych, tworzenie głównego nurtu programu szkolenia, badanie potrzeb szkoleniowych w organizacji
 • Kluczowe kompetencje pracy trenera
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: umiejętności z zakresu komunikacji (model von Thuna, analiza transakcyjna), narzędzia komunikacji asertywnej i emocjonalnej w pracy z grupą, język perswazji, warsztaty asertywności – wykształcenie postawy trenerskiej
 • Techniki aktywizowania grupy
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: techniki kreatywnego rozwiązywania problemów, gry szkoleniowe, techniki teatru improwizacji
 • Praca z oporem i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: obrona przed manipulacją, „trudni” uczestnicy – analiza zachowań, sposoby przeciwdziałania, reagowanie na nieprzewidziane zakłócenia
 • Ewaluacja szkoleń
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: poziomy oceny szkoleń, badanie rezultatów biznesowych, badanie satysfakcji uczestników, badanie stopnia przyswojenia wiedzy
 • Egzamin – warsztaty autorskie uczestników
Co zyskujesz
Program AKADEMII TRENERA jest jednym z najbardziej kompleksowych programów na rynku przygotowującym do zawodu TRENERA. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z różnych szkół trenerskich mających bogate doświadczenie w zawodzie.
Studia polegają na praktykowaniu, doświadczaniu procesów grupowych, projektowaniu i prowadzeniu własnych modułów szkoleniowych, ćwiczeniu umiejętności udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej, poznaniu i stosowaniu narzędzi trenera i technik aktywizowania grupy, wreszcie na zdobyciu wiedzy z zakresu stosowania dostępnych kanałów komunikacji celem zaistnienia na rynku szkoleniowym.
Stoimy na straży postawy etycznej trenera jako człowieka oddziaływującego w sposób szczególny na innych ludzi.

Struktura
Zjazdy weekendowe (sob.-niedz.) oraz nauka wspierana kształceniem na odległość (e-learning)

Dokumenty wymagane

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
 3. Umowa na świadczenie usług edukacyjnych
 4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 6. Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych