Nowe perspektywy

Studia podyplomowe

Akademia Trenera

logo uns.png

 

Program ten kompleksowo przygotowuje do zawodu TRENERA.
Zajęcia prowadzone są przez praktyków z różnych szkół trenerskich z bogatym doświadczeniem zawodowym.
Studia polegają na doświadczaniu procesów grupowych, praktykowaniu, poznaniu i stosowaniu narzędzi trenera i technik aktywizowania grupy, ćwiczeniu umiejętności udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej, projektowaniu i prowadzeniu własnych modułów szkoleniowych, wreszcie na zdobyciu wiedzy z zakresu stosowania dostępnych kanałów komunikacji celem zaistnienia na rynku szkoleniowym.

Stoimy na straży postawy etycznej trenera jako człowieka oddziałującego w sposób szczególny na innych ludzi.

Rodzaj i czas trwania
Studia trwają 2 semestry.

Adresaci
Studia kierowane są do osób, które prowadzą lub chcą prowadzić warsztaty, szkolenia, treningi, skuteczne spotkania i zebrania.  Słuchaczami tego kierunku mogą być?

 • trenerzy wewnętrzni,wykładowcy, nauczyciele
 • pracownicy i przyszli pracownicy firm szkoleniowych, działów szkoleń, działów personalnych
 • pracownicy pomocy społecznej, administracji publicznej
 • animatorzy życia kulturalnego i społecznego
 • osoby, które ze względu na zadania zawodowe chcą lub muszą radzić sobie w kontaktach z grupami

Atuty kierunku:

 • kadra wykładowców składa się z trenerów, terapeutów, psychologów, trenerów wewnętrznych, coachów, praktyków biznesu prowadzących szkolenia
 • czas pracy warsztatowej wynosi 85% a czas przekazywania wiedzy to 15%
 • zastosowanie aktywnych metod nauczania: warsztaty, studium przypadku, zadania warsztatowe, sesje treningowe, symulacje, ćwiczenia, obserwacje,
 • proces nauczania wsparty e-learningiem
 • możliwość skorzystania z Analizy Extended DISC


Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie trenera.

Nacisk położony jest na:

 • nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu dynamiki grupowej, rozumienia jej i kształtowanie podczas procesu szkoleniowego
 • poznanie psychologicznych aspektów pracy trenera
 • skuteczne wykorzystanie narzędzi autopromocji trenera, w tym portali społecznościowych
 • nabycie wiedzy pozwalającej na projektowanie i prowadzenie szkoleń (tworzenie programu szkolenia, opracowywanie scenariuszy szkoleń zgodnie z zasadami uczenia osób dorosłych)
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami szkoleniowymi
 • nabycie umiejętności badania potrzeb szkoleniowych, planowania i przeprowadzania ewaluacji

 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 1. Dynamika grupy – wpływ trenera na proces grupowy
  W tym
  Trening interpersonalny 40h
  (wymiar godzin konieczny aby móc ubiegać się o certyfikację w zewnętrznych systemach certyfikacyjnych)

  Obszar tematyczny obejmuje m. in.:
  role grupowe, czynniki wpływające na przebieg procesu grupowego, style komunikacji w grupie, opór i konfrontacja z trenerem
 1. Funkcjonowanie poznawcze człowieka
  Obszar tematyczny obejmuje m. in.:
  różnice indywidualne w funkcjonowaniu poznawczym, metody aktywnego uczenia, procesy poznawcze, uczenie dorosłych - andragogika

 1. Zawód Trener
  Obszar tematyczny obejmuje m. in.:
  zasady etyki zawodu trenera, narzędzia autopromocji, warsztat głosowy, wstępna diagnoza własnych kompetencji

 1. Projektowanie programów szkoleniowych
  Obszar tematyczny obejmuje m. in.:
  RAPS – rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych, tworzenie głównego nurtu programu szkolenia, badanie potrzeb szkoleniowych w organizacji

 1. Kluczowe kompetencje pracy trenera
  Obszar tematyczny obejmuje m. in.:
  umiejętności z zakresu komunikacji (model von Thuna, analiza transakcyjna), narzędzia komunikacji asertywnej i emocjonalnej w pracy z grupą, język perswazji, warsztaty asertywności – wykształcenie postawy trenerskiej

 1. Techniki aktywizowania grupy
  Obszar tematyczny obejmuje m. in.:
  techniki kreatywnego rozwiązywania problemów, gry szkoleniowe, techniki teatru improwizacji

 1. Praca z oporem i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
  Obszar tematyczny obejmuje m. in.:
  obrona przed manipulacją, „trudni” uczestnicy – analiza zachowań, sposoby przeciwdziałania, reagowanie na nieprzewidziane zakłócenia

 1. Ewaluacja szkoleń
  Obszar tematyczny obejmuje m. in.:
  poziomy oceny szkoleń, badanie rezultatów biznesowych, badanie satysfakcji uczestników, badanie stopnia przyswojenia wiedzy

 1. Egzamin – warsztaty autorskie uczestników

      Warunki zaliczenia studiów:

 • minimum 80% obecności na zajęciach
 • napisanie prac zaliczeniowych
 • egzamin końcowy z umiejętności trenerskich

 

Struktura
Zjazdy weekendowe (sob.-niedz.) oraz nauka wspierana kształceniem na odległość (e-learning)

Dokumenty wymagan

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
 3. Umowa na świadczenie usług edukacyjnych
 4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 6. Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych