Nowe perspektywy

Integracja sensoryczna

logo uns.png


Rodzaj i czas trwania
Studia nadają kwalifikacje i trwają 3 semestry. 

Adresaci

Studia adresowane są do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, lekarzy, logopedów, terapeutów, fizjoterapeutów, którzy ukończyli studia wyższe (co najmniej pierwszego stopnia). 

Kwalifikacje

Studia mają charakter kwalifikacyjny* - umożliwiają zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu terapeuty integracji sensorycznej w placówkach systemu oświaty. Realizowane są w oparciu o regulacje Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z późn, zm.), rozp. MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach oraz rozp. MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Absolwenci studiów podyplomowych zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do stania się profesjonalnymi terapeutami integracji sensorycznej.

 

*UWAGA! Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Integracji sensorycznej mogą zostać również osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego, min. fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi – jednak bez posiadania wspomnianego przygotowania pedagogicznego nie nabędą oni kwalifikacji do pracy w charakterze terapeuty integracji sensorycznej w szkole w rozumieniu przepisów MEN. O uznaniu kwalifikacji zawodowych, jako wystarczających do pełnienia zawodu terapeuty integracji sensorycznej będzie decydował wówczas dyrektor jednostki zatrudniającej Absolwenta.


Cel studiów i zakres tematyczny
elem studiów Integracja sensoryczna jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w charakterze terapeuty SI, min. przygotowanie do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka, określenia pełnej diagnozy oraz  stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Wybrane treści realizowane w toku studiów

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii OUN człowieka
 • Rozwój i zaburzenia układu ruchowego 
 • Budowa i funkcjonowanie systemów sensorycznych (dotykowego, przedsionkowego, proprioceptywnego, słuchowego, wzrokowego)
 • Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych- odruchy sensomotoryczne
 • Teoretyczne założenia integracji sensorycznej
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Diagnoza zaburzeń integracji zmysłowej (m.in. w ADHD, autyzmie i ZA, MPD, zespołach genetycznych, u dzieci z trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia i in. )
 • Postępowanie terapeutyczne u dzieci z zaburzeniami integracji zmysłowej


Struktura
Zjazdy weekendowe (sob.-niedz.) oraz nauka wspierana kształceniem na odległość (e-learning)

Dokumenty wymagane:

 • Kwestionariusz osobowy
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
 • Umowa o studia podyplomowe
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)