Nowe perspektywy

Studia

 • Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk SpołecznychWyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych
 • UNS_logo_2017_v1.pngUczelnia Nauk Społecznych

Studia podyplomowe

Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

UNS_logo_2017_v1.png

Rodzaj i czas trwania

Studia kwalifikacyjne, 3 semestry.

Adresaci
Studia adresowane są przede wszystkim do osób posiadających niezbędne kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej,  planujących zdobycie pełnych uprawnień do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu lub na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Kwalifikacje
Studia podyplomowe Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują nauczyciela nauczania początkowego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Co zyskujesz
Słuchacz uzyskuje uprawnienia do  nauczania języka angielskiego (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianych przepisami - Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jednolity -  obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1207).

Według rozporządzenia MEN z 2014 roku, studia podyplomowe z zakresu metodyki stanowią niezbędne uzupełnienie do uprzednio zdobytego  certyfikatu  językowego na poziomie B2 (rozporządzenie MEN z dn.12.04.2012)

W trakcie trwania studiów osoby nielegitymujące się żadnym z wymienionych w rozporządzeniu certyfikatów będą mogły dołączyć do intensywnych kursów językowych na każdym poziomie zaawansowania przygotowujących bezpośrednio do egzaminu. Szkolenie zakończy się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu, PTE General lub TOEIC/TOEFL, na poziomie B2 pozwalającym na nauczanie j. angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.


Wybrane treści realizowane w trakcie toku studiów

 • Teorie uczenia się i nauczania języków obcych
 • Metodyka edukacji językowej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
 • Podstawy dydaktyki języka obcego
 • Diagnoza kompetencji językowych i ocena osiągnięć ucznia
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej

Struktura
Zjazdy weekendowe (sob.-niedz.), studia wspomagane kształceniem na odległość - studia on-line

Dokumenty wymagane:

 • Kwestionariusz osobowy
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
 • 1 zdjęcie – wymiar 45 mm x 35 mm
 • Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 • Umowa o studia podyplomowe
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)