Nowe perspektywy

Studia podyplomowe

Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

logo uns.png

Rodzaj i czas trwania

Studia kwalifikacyjne, 3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk), tryb - blended learning

Adresaci
Studia adresowane są przede wszystkim do osób posiadających niezbędne kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej,  planujących zdobycie pełnych uprawnień do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu lub na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Kwalifikacje
Studia podyplomowe Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują nauczyciela nauczania początkowego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Cel studiów i zakres tematyczny
Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka obcego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej a także metodyki szczegółowej, w celu wyposażenie absolwenta w umiejętności diagnozowania potrzeb, analizy sytuacji oraz projektowania efektywnego i optymalnego do możliwości psychofizycznych wychowanków, procesu kształcenia w obszarze edukacji językowej.  Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia teorii ucznia się i nauczania języków obcych, kwestie różnic indywidualnych w obszarze edukacji językowej a także wczesnego wspomagania rozwoju kompetencji językowych. Proces kształcenia obejmuje podstawy dydaktyki nauczania jak również metodykę wczesnego nauczania języka obcego,  porusza kwestie diagnozy kompetencji językowych i osiągnięć ucznia, dobór i ocenę materiału nauczania jak również przygotowuje do planowania, wdrażania i ewaluacji działań w obszarze edukacji językowej.


Co zyskujes
Słuchacz uzyskuje uprawnienia do  nauczania języka angielskiego (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianych przepisami - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) .

Studia podyplomowe z zakresu metodyki stanowią niezbędne uzupełnienie do uprzednio zdobytego  certyfikatu  językowego na poziomie B2.

W trakcie trwania studiów osoby nielegitymujące się żadnym z wymienionych w rozporządzeniu certyfikatów będą mogły dołączyć do intensywnych kursów językowych na każdym poziomie zaawansowania przygotowujących bezpośrednio do egzaminu Pearson Test of English General (www.pearson.pl/pte-general). Certyfikat PTE General Level 3 daje niezbędne kwalifikacje do nauczenia języka angielskiego w przedszkolach i na pozimie edukacji wczesnoszkolnej.  Zarówno kursy jak i sam egzamin organizowane są przez Centrum Szkoleniowe Concepti, będące również Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson  www.concepti.p

Wybrane treści realizowane w trakcie toku studiów

 • Teorie uczenia się i nauczania języków obcych
 • Metodyka edukacji językowej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
 • Podstawy dydaktyki języka obcego
 • Diagnoza kompetencji językowych i ocena osiągnięć ucznia
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej

Struktura
Zjazdy weekendowe (sob.-niedz.) oraz nauka wspierana kształceniem na odległość (blended learning)

Dokumenty wymagane:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
 3. Umowa na świadczenie usług edukacyjnych
 4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 6. Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych