Nowe perspektywy

Studia podyplomowe

Pedagogika lecznicza

logo uns.png

Rodzaj i czas trwania

Studia kwalifikacyjne, 3 semestry

Adresaci

Studia przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców posiadających przygotowanie pedagogiczne lecz nie mających przygotowania specjalistycznego do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu.
Wymagane od kandydata:

 • ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia
 • przygotowanie pedagogiczne

Cele

 • wyposażenie uczestników w wiedzę o rozwoju i zachowaniu się dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu
 • ukazanie swoistości procesu kształcenia dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej i pedagogiki leczniczej
 • wyposażenie uczestników kursu w wiedzę psychologiczną pozwalającą na rozumienie podstaw psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, oraz psychopatologii okresów rozwojowych
 • wyposażenie uczestników kursu w wiedzę psychologiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania - uczenia się w zakresie pedagogiki leczniczej
 • wyposażenie uczestników kursu w wiedzę z zakresu różnych form pomocy dla dziecka niepełnosprawnego uregulowanych przepisami prawa oraz wskazanie przepisów na mocy których takiej pomocy można udzielić
 • wyposażenie uczestników kursu w wiedzę w zakresie arteterapii, szeroko rozumianej twórczości i sztuki oraz możliwości ich terapeutycznego wykorzystania
 • zapoznanie się ze sposobami wspomagania procesu rewalidacji dzieci ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi
 • kształtowanie odpowiednich umiejętności psychoedukacyjnych uczestników
 • wskazanie optymalnych zasad i form współpracy nauczycieli i wychowawców z pracownikami służb medycznych

Obszary tematyczne

 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne - pedagogika specjalna
 • Pedagogika lecznicza
 • Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym i niepełnosprawnych intelektualnie
 • Dziecko niepełnosprawne w świetle reformy samorządowej i oświatowej
 • Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży
 • Trening umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych
 • Wykorzystanie arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
 • Wybrane zagadnienia terapii pedagogicznej
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami rozwojowymi

Struktura

Zjazdy weekendowe (sob.-niedz.) stacjonarne i w formie kształcenia na odległość.

Dokumenty wymagane

 • Kwestionariusz osobowy
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
 • Umowa o studia podyplomowe
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego