Nowe perspektywy

Studia podyplomowe

Resocjalizacja z socjoterapią

logo uns.png

Rodzaj i czas trwania

Studia kwalifikacyjne, 3 semestry, tryb - blended learning

Adresaci
Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów pedagogicznych, osób z przygotowaniem pedagogicznym, posiadających uprawnienia nauczycielskie, chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w obszarze pedagogiki specjalnej terapeutycznych, diagnostycznych oraz wychowawczych, niezwykle przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.

Kwalifikacje
Studia podyplomowe Resocjalizacja z socjoterapią mają charakter kwalifikacyjny  -  nadają kwalifikacje  w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w placówkach edukacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych (ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych, ośrodkach kuratorskich) oraz w instytucjach i ośrodkach pomocy społecznej (ośrodkach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach interwencji kryzysowej itp.). Słuchacze nabywają kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania (osobami w trudnych życiowych sytuacjach), a także umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji oraz zajęć socjoterapeutycznych.

Wybrane treści realizowane w trakcie toku studiów

  • Pedagogika specjalna
  • Interdyscyplinarne podstawy resocjalizacji i socjoterapii
  • Diagnostyka i programowanie postdiagnostyczne w resocjalizacji
  • Metodyka wychowania resocjalizującego
  • Trening interpersonalny i mediacje
  • Profilaktyka i terapia uzależnień
  • Socjotechnika i ewaluacja działań socjotechnicznych

Struktura

Zjazdy weekendowe (sob.-niedz)

Dokumenty wymagane:

  • Kwestionariusz osobowy
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
  • Umowa o studia podyplomowe
  • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)