Nowe perspektywy

Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja

logo uns.png


Rodzaj i czas trwania
Studia nadają kwalifikacje i trwają 3 semestry. 

Adresaci

Studia są skierowane w szczególności do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym,  które pragną zdobyć kompetencje pozwalające na podejmowanie efektywnych działań w stosunku do osób niesłyszących i słabosłyszących.

Kwalifikacje
Studia podyplomowe Surdopedagogika mają charakter kwalifikacyjny -  nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).

Cel studiów i zakres tematyczny
Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcją w obrębie analizatora słuchowego.  Studia obejmują przedmioty  pozwalające  zgłębić wiedzą na temat teoretycznych podstaw kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności działania rewalidacyjnego w obszarze kształcenia specjalnego i konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Wybrane treści realizowane w toku studiów

 • Interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjalnych trudnościach edukacyjnych
 • Surdopedagogika
 • Organizacja procesu kształcenia uczniów ze SPE - wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja uczniów z zaburzeniami rozwoju
 • Specyfika kształcenia uczniów z dysfunkcją słuchu
 • Rewalidacja
 • Wykorzystanie komputerów w edukacji uczniów słabosłyszących i niesłyszących

Struktura
Zjazdy weekendowe (sob.-niedz.) oraz nauka wspierana kształceniem na odległość (e-learning)

Dokumenty wymagane:

 • Kwestionariusz osobowy
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
 • Umowa o studia podyplomowe
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)