Nowe perspektywy

Studia

 • Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk SpołecznychWyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych
 • UNS_logo_2017_v1.pngUczelnia Nauk Społecznych

Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna

UNS_logo_2017_v1.png

Rodzaj i czas trwania

Studia kwalifikacyjne, trwają 3 semestry

Adresaci
Studia adresowane są w szczególności do nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, posiadających pełne kwalifikacje zawodowe, tj. dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje
Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, a także Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Wybrane treści realizowane w trakcie toku studiów

 • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej
 • Współpraca z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - diagnoza i terapia
 • Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy
 • Metodyka zajęć terapeutycznych
 • Specyfika pracy z uczniem z autyzmem i z zespołem Aspergera


Struktura

Zjazdy weekendowe (sob.-niedz.)

Dokumenty wymagane:

 • Kwestionariusz osobowy
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
 • 1 zdjęcie – wymiar 45 mm x 35 mm
 • Kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 • Umowa o studia podyplomowe
 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)