Nowe perspektywy

Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna

logo uns.png

Rodzaj i czas trwania

Studia kwalifikacyjne, trwają 3 semestry, tryb - blended learning

Adresaci
Studia adresowane są w szczególności do nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, posiadających pełne kwalifikacje zawodowe, tj. dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje
Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznejw publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1643) oraz na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, a także Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131). Studia przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Wybrane treści realizowane w trakcie toku studiów

  • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej
  • Współpraca z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - diagnoza i terapia
  • Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy
  • Metodyka zajęć terapeutycznych
  • Specyfika pracy z uczniem z autyzmem i z zespołem Aspergera


Struktura

Zjazdy weekendowe (sob.-niedz.)

Dokumenty wymagane:

  • Kwestionariusz osobowy
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
  • Umowa o studia podyplomowe
  • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)