Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rodzaj i czas trwania

Studia kwalifikacyjne, czas trwania to 3 semestry,

 • 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla nauczycieli
 • 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych

Adresaci
Kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju umożliwiające zdobycie kwalifikacji nauczyciela – pedagoga specjalnego, prowadzone jest w dwóch wariantach:

 • dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub
 • dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i pragnących zdobyć przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej, w tym przypadku w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.

Kwalifikacje
Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017, poz. 1635). Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.

Cel studiów i zakres tematyczny
Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w niezbędną wiedzę pedagogiczną i kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.Słuchacze poznają sposoby diagnozy i wieloprofilowego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz metody i techniki terapii pedagogicznej. Poznają również techniki opracowania i realizowania z dzieckiem (zagrożonym nieprawidłowym rozwojem) i jego rodziną indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka. Absolwenci nabędą także umiejętności i kompetencje z zakresu metodyki kształcenia integracyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.

Wybrane treści realizowane w toku studiów

 • Teoretyczne podstawy wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Neurologiczno-psychiatryczne aspekty zaburzeń
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Diagnoza funkcjonalna we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Wielospecjalistyczna ocena rozwoju dziecka
 • Zaburzenia rozwojowe i trudności wychowawcze
 • Modele i standardy wczesnego wspomagania rozwoju oraz wczesnej interwencji terapeutycznej
 • Projektowanie działań w obszarze WWR i ewaluacja działań zespołu
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Podstawy poradnictwa i pracy z rodziną
 • Metody wspomagania, terapii i rehabilitacji dziecka o specjalnych potrzebach rozwojowych
 • Warsztat pracy specjalisty WWR
 • Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami funkcji ruchowych
 • Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z deficytami w obrębie analizatorów (wzrokowego i słuchowego)
 • Metodyka terapii logopedycznej
 • Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z wczesnymi symptomami autystycznego spektrum zaburzeń
 • Metodyka wczesnej edukacji
 • Metodyka wieloprofilowego uprawniania i organizacji współpracy w zespole interdyscyplinarnym – projektowanie, realizacja i ewaluacja programów oddziaływań wspomagających
 • Stymulacja i integracja sensoryczna
 • Trening umiejętności wychowawczych

Co zyskujesz
Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.

Struktura
Zjazdy weekendowe (sob-niedz.) wsparte kształceniem na odległość (blended learning)

Dokumenty wymagane:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
 3. Umowa na świadczenie usług edukacyjnych
 4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 6. Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych