Nowe perspektywy

Studia podyplomowe

Wczesne wspomaganie rozwoju

logo uns.png

Rodzaj i czas trwania
Studia kwalifikacyjne, czas trwania to 3 semestry, tryb studiów - blended learning

Adresaci

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów psychologii, pedagogiki oraz logopedii zainteresowanych pracą w zespołach wspomagania rozwoju małych dzieci (w resorcie oświaty) oraz zespołach wczesnej interwencji pracujących z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością (w resorcie zdrowia). 

Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Kwalifikacje
Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017, poz. 1635). Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.

Cel studiów i zakres tematyczny
Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w niezbędną wiedzę pedagogiczną i kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.Słuchacze poznają sposoby diagnozy i wieloprofilowego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz metody i techniki terapii pedagogicznej. Poznają również techniki opracowania i realizowania z dzieckiem (zagrożonym nieprawidłowym rozwojem) i jego rodziną indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka. Absolwenci nabędą także umiejętności i kompetencje z zakresu metodyki kształcenia integracyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i  usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.

Wybrane treści realizowane w toku studiów

  • Tworzenie systemu wsparcia w przedszkolu i szkole
  • Metody wspomagania rozwoju
  • Konstruowanie IPWWR
  • Współpraca z rodziną dziecka dysfunkcyjnego - budowanie sfery współdziałania

Struktura
Zjazdy weekendowe (sob-niedz.)

Dokumenty wymagane:

  • Kwestionariusz osobowy
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom/odpis do wglądu)
  • Umowa o studia podyplomowe
  • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne)