Uprzejmie informujemy, że Ilona Duda Firma Szkoleniowo-Konsultingowa Nowe Perspektywy, spełniając wyznaczone warunki, przeszła proces akredytacyjny i uzyskała status: AKADEMII EDUKACYJNEJ VCC, przyjmując jednocześnie do stosowania system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych (Vocational Competence Certificate) VCC. 

VCC to nowy system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych, który ma integrować wiedzę oraz umiejętności zawodowe pracowników  z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.

Akredytacja VCC dla Akademii Edukacyjnej została ponownie pozytywnie zweryfikowana przez PARP jako standard wiarygodności świadczenia usług rozwojowych obowiązujących w Rejestrze Usług Rozwojowych. Dnia 26 kwietnia 2016 roku Instytucje Zarządzające RPO oraz Instytucje Pośredniczące PO WER otrzymały od Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju aktualizację materiału odnoszącego się do uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS. Dokument wskazuje, iż certyfikaty VCC należą do grona dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji 

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu – New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – Select Competences.

New Competences umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu. Zawody będące przedmiotem certyfikacji zgodne są z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Aby otrzymać certyfikat VCC New Competences należy zdać egzaminy obejmujące następujące obszary kompetencji:

  • kompetencje zawodowe teoretyczne (ok. 80 godzin),
  • kompetencje zawodowe praktyczne (ok. 80 godzin),
  • kompetencje językowe (ok. 60 godzin),
  • kompetencje informatyczne (ok. 40 godzin).

Kompletna ścieżka szkolenia i certyfikacji obejmuje od 260-300 godzin szkoleniowych. Wybierając szkolenie można zdecydować się na cały cykl, bądź jedynie na jedną z kompetencji.

Select Competences ukierunkowany na kompetencje cząstkowe, dopełniające. Dedykowany jest dla osób dokształcających się, które pragną rozwijać się i podnosić kwalifikacje. Obejmuje system krótkich kursów doskonalących, zakończonych certyfikacją.

Proces szkoleniowy prowadzony jest przez akredytowane Akademie Edukacyjne, zaś walidacja kompetencji zawodowych, pozwalających na uzyskanie certyfikatu VCC jest prowadzona poprzez system egzaminów zewnętrznych za pośrednictwem Partnerów Egzaminacyjnych. Warunkiem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest osiągnięcie minimalnych progów zdawalności, które są określone na poziomie co najmniej 55% w przypadku egzaminu teoretycznego oraz 75% dla egzaminu praktycznego (co jest zgodne z wymaganiami stawianymi egzaminom kwalifikacyjnym w formalnym szkolnictwie zawodowym).

Szkolenia w ramach certyfikacji VCC prowadzone są na autoryzowanych materiałach edukacyjnych.

CERTYFIKAT VCC

Jest dokumentem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje. Wydawany jest wyłącznie w języku an-gielskim z logo Europassu (Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie). 

 

Informacje o systemie:

VCC Foundation
ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 lok.16,
20 – 538 Lublin
tel.: +48 81 527 01 00
fax: +48 81 527 01 01
info@vccsystem.eu 
www.vccsystem.eu