Przygotowanie Pedagogiczne

Pragniesz zdobyć kwalifikacje do pracy w systemie oświaty – przygotowanie pedagogiczne to umożliwi? Sprawdź naszą ofertę w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, obejmującą:

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne skierowane są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, pragnących zdobyć przygotowanie umożlwiające wykonywanie zawodu nauczyciela psychologa i pracę w placówkach systemu oświaty.

Kształcenie na studiach przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa obejmuje wiedzę pedagogiczną, kluczową z punktu widzenia przygotowania do pracy w systemie oświaty. Dodatkowo obejmuje umiejętności i kompetencje metodyczne warunkujące podejmowanie efektywnych działań zawodowych nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty.

Przygotowanie do nauczania języka obcego

Studia te mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych, zgodnie z wymogami przepisów prawa, szczególnie w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć

Studia skierowane są w szczególności do dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

                                                                                                                                                                                                                                           UNS

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

pp_dla_nauczyciela_psychologa_podyplomowe

4 000 zł

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego

po2

4 000 zł

Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć

po

4 000 zł