Coaching i mentoring - Akademia Trenera

coaching

4 500 zł

COACHING I MENTORING - AKADEMIA TRENERA

Rodzaj i czas trwania

Studia trwają 2 semestry. Tryb – blended learning.

Adresaci
Studia przeznaczone są dla osób, które prowadzą lub chcą prowadzić szkolenia, treningi, warsztaty, skuteczne zebrania i spotkania.

Słuchaczami Akademii Trenera mogą być:

 • pracownicy i przyszli pracownicy firm szkoleniowych, działów personalnych, działów szkoleń
 • trenerzy wewnętrzni, nauczyciele, wykładowcy akademiccy
 • pracownicy administracji publicznej, pomocy społecznej
 • animatorzy życia społecznego i kulturalnego
 • osoby, które ze względu na zadania zawodowe chcą lub muszą radzić sobie w kontaktach z grupami

Charakter studiów
Studia podyplomowe Coaching i mentoring – Akademia Trenera skoncentrowane są na przygotowaniu słuchaczy do pracy w zawodzie trenera. 

Nacisk położony jest na:

 • nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu dynamiki grupowej, rozumienia jej i kształtowanie podczas procesu szkoleniowego
 • poznanie psychologicznych aspektów pracy trenera
 • nabycie wiedzy pozwalającej na projektowanie i prowadzenie szkoleń (tworzenie programu szkolenia, opracowywanie scenariuszy szkoleń zgodnie z zasadami uczenia osób dorosłych)
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami szkoleniowymi
 • nabycie umiejętności badania potrzeb szkoleniowych, planowania i przeprowadzania ewaluacji
 • skuteczne wykorzystanie narzędzi autopromocji trenera, w tym portali społecznościowych

Cel studiów i zakres tematyczny
Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do pracy w zawodzie trenera.

Ramowy program studiów:

 • Dynamika grupy – wpływ trenera na proces grupowy (w tym Trening interpersonalny 40h (wymiar godzin konieczny aby móc ubiegać się o certyfikację w zewnętrznych systemach certyfikacyjnych)
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: role grupowe, czynniki wpływające na przebieg procesu grupowego, style komunikacji w grupie, opór i konfrontacja z trenerem;
 • Funkcjonowanie poznawcze człowieka
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: różnice indywidualne w funkcjonowaniu poznawczym, metody aktywnego uczenia, procesy poznawcze, uczenie dorosłych – andragogika
 • Zawód Trener
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: zasady etyki zawodu trenera, narzędzia autopromocji, warsztat głosowy, wstępna diagnoza własnych kompetencji
 • Projektowanie programów szkoleniowych
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: RAPS – rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych, tworzenie głównego nurtu programu szkolenia, badanie potrzeb szkoleniowych w organizacji
 • Kluczowe kompetencje pracy trenera
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: umiejętności z zakresu komunikacji (model von Thuna, analiza transakcyjna), narzędzia komunikacji asertywnej i emocjonalnej w pracy z grupą, język perswazji, warsztaty asertywności – wykształcenie postawy trenerskiej
 • Techniki aktywizowania grupy
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: techniki kreatywnego rozwiązywania problemów, gry szkoleniowe, techniki teatru improwizacji
 • Praca z oporem i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: obrona przed manipulacją, „trudni” uczestnicy – analiza zachowań, sposoby przeciwdziałania, reagowanie na nieprzewidziane zakłócenia
 • Ewaluacja szkoleń
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: poziomy oceny szkoleń, badanie rezultatów biznesowych, badanie satysfakcji uczestników, badanie stopnia przyswojenia wiedzy
 • Egzamin – warsztaty autorskie uczestników

Co zyskujesz
Program AKADEMII TRENERA jest jednym z najbardziej kompleksowych programów na rynku przygotowującym do zawodu TRENERA. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z różnych szkół trenerskich mających bogate doświadczenie w zawodzie.
Studia polegają na praktykowaniu, doświadczaniu procesów grupowych, projektowaniu i prowadzeniu własnych modułów szkoleniowych, ćwiczeniu umiejętności udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej, poznaniu i stosowaniu narzędzi trenera i technik aktywizowania grupy, wreszcie na zdobyciu wiedzy z zakresu stosowania dostępnych kanałów komunikacji celem zaistnienia na rynku szkoleniowym.
Stoimy na straży postawy etycznej trenera jako człowieka oddziaływującego w sposób szczególny na innych ludzi.

Struktura
Zjazdy weekendowe (sob.-niedz.) oraz nauka wspierana kształceniem na odległość (blended learning)

Dokumenty wymagane

 1. Ankieta osobowa (do pobrania tutaj).
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj).
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne).
 5. Umowa na świadczenie usług edukacyjnych (do pobrania tutaj).
 6. Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych (do pobrania tutaj).