Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

po2

4 600 zł

Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Rodzaj i czas trwania

Studia kwalifikacyjne, 3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk), tryb – blended learning

Adresaci
Studia adresowane są przede wszystkim do osób posiadających niezbędne kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej, planujących zdobycie pełnych uprawnień do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu lub na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Kwalifikacje
Studia podyplomowe Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują nauczyciela nauczania początkowego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Cel studiów i zakres tematyczny
Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka obcego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej a także metodyki szczegółowej, w celu wyposażenie absolwenta w umiejętności diagnozowania potrzeb, analizy sytuacji oraz projektowania efektywnego i optymalnego do możliwości psychofizycznych wychowanków, procesu kształcenia w obszarze edukacji językowej. Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia teorii uczenia się i nauczania języków obcych, kwestie różnic indywidualnych w obszarze edukacji językowej a także wczesnego wspomagania rozwoju kompetencji językowych. Proces kształcenia obejmuje podstawy dydaktyki nauczania jak również metodykę wczesnego nauczania języka obcego, porusza kwestie diagnozy kompetencji językowych i osiągnięć ucznia, dobór i ocenę materiału nauczania jak również przygotowuje do planowania, wdrażania i ewaluacji działań w obszarze edukacji językowej.

Co zyskujesz
Słuchacz uzyskuje uprawnienia do nauczania języka angielskiego (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianych przepisami – Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) .

Studia podyplomowe z zakresu metodyki stanowią niezbędne uzupełnienie do uprzednio zdobytego certyfikatu językowego na poziomie B2.

W trakcie trwania studiów osoby nielegitymujące się żadnym z wymienionych w rozporządzeniu certyfikatów będą mogły dołączyć do intensywnych kursów językowych na każdym poziomie zaawansowania przygotowujących bezpośrednio do egzaminu Pearson Test of English General (www.pearson.pl/pte-general). Certyfikat PTE General Level 3 daje niezbędne kwalifikacje do nauczenia języka angielskiego w przedszkolach i na pozimie edukacji wczesnoszkolnej. Zarówno kursy jak i sam egzamin organizowane są przez Centrum Szkoleniowe Concepti, będące również Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson www.concepti.p

Wybrane treści realizowane w trakcie toku studiów

 • Teorie uczenia się i nauczania języków obcych
 • Metodyka edukacji językowej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
 • Podstawy dydaktyki języka obcego
 • Diagnoza kompetencji językowych i ocena osiągnięć ucznia
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej

Struktura
Zjazdy weekendowe (sob.-niedz.) oraz nauka wspierana kształceniem na odległość (blended learning)

Dokumenty wymagane:

 1. Ankieta osobowa (do pobrania tutaj).
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj).
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne).
 5. Umowa na świadczenie usług edukacyjnych (do pobrania tutaj).
 6. Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych (do pobrania tutaj).