Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rodzaj i czas trwania

Studia kwalifikacyjne, czas trwania to 3 semestry,

 • 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla nauczycieli
 • 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych

Adresaci

Kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju umożliwiające zdobycie kwalifikacji nauczyciela – pedagoga specjalnego, prowadzone jest w dwóch wariantach:

 • dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub
 • dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i pragnących zdobyć przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej, w tym przypadku w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.

Kwalifikacje

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017, poz. 1635). Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.

Cel studiów i zakres tematyczny

Studia Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mają na celu wyposażenie absolwenta w niezbędną wiedzę pedagogiczną i kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ponadto słuchacze poznają sposoby diagnozy i wieloprofilowego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży oraz metody i techniki terapii pedagogicznej. Następnie poznają również techniki opracowania i realizowania z dzieckiem (zagrożonym nieprawidłowym rozwojem) i jego rodziną indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka. Ponadto absolwenci nabędą umiejętności i kompetencje z zakresu metodyki kształcenia integracyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.

Wybrane treści realizowane w toku studiów

 • Teoretyczne podstawy wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Neurologiczno-psychiatryczne aspekty zaburzeń
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Diagnoza funkcjonalna we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 • Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z wczesnymi symptomami autystycznego spektrum zaburzeń
 • Wielospecjalistyczna ocena rozwoju dziecka
 • Zaburzenia rozwojowe i trudności wychowawcze
 • Modele i standardy wczesnego wspomagania rozwoju oraz wczesnej interwencji terapeutycznej
 • Metodyka terapii logopedycznej
 • Projektowanie działań w obszarze WWR i ewaluacja działań zespołu
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Podstawy poradnictwa i pracy z rodziną
 • Metody wspomagania, terapii i rehabilitacji dziecka o specjalnych potrzebach rozwojowych
 • Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami funkcji ruchowych
 • Warsztat pracy specjalisty WWR
 • Metodyka wspomagania rozwoju dziecka z deficytami w obrębie analizatorów (wzrokowego i słuchowego)
 • Metodyka wczesnej edukacji
 • Stymulacja i integracja sensoryczna
 • Metodyka wieloprofilowego uprawniania i organizacji współpracy w zespole interdyscyplinarnym – projektowanie, realizacja i ewaluacja programów oddziaływań wspomagających
 • Trening umiejętności wychowawczych

Co zyskujesz

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w następujących placówkach: przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.

Struktura

Zjazdy weekendowe (sob-niedz.) wsparte kształceniem na odległość (blended learning)

Dokumenty wymagane:

 1. Ankieta osobowa (do pobrania tutaj).
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj).
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne).
 5. Umowa na świadczenie usług edukacyjnych (do pobrania tutaj).
 6. Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych (do pobrania tutaj).

Pełna oferta studiów podyplomowych