bezpieczeństwo i higiena pracy

Rodzaj i czas trwania

Studia trwają 2 semestry.

Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie bhp. Studia przygotowują do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Ponadto ich ukończenie ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących szkolenia w zakresie bhp.

Adresaci
Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową. Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cel studiów i zakres tematyczny
Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji osób zatrudnionych lub mających w przyszłości podjąć pracę w służbach BHP. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane m.in. poprzez ukończenie studiów podyplomowych wedle obowiązującego prawa są niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Dla osób, które nie ukończyły studiów wyższych o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ukończenie studiów podyplomowych pozwoli, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na kontynuowanie lub podjęcie pracy w zakładowych służbach BHP.

Wybrane treści realizowane w toku studiów

Zakres tematyczny studiów podyplomowych obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do pełnienia odpowiednich stanowisk w działach BHP:

 • Problemy BHP w ustawodawstwie pracy
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Organizacja bezpiecznej pracy
 • Psychologiczne mechanizmy niebezpiecznych zachowań pracowników
 • Metodyka pracy służb BHP
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
 • Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
 • Komputerowa ocena ryzyka zawodowego
 • Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie
 • Dydaktyka z metodyką szkoleń kursowych
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • Zarządzanie budynkiem
 • Bezpieczeństwo w użytkowaniu maszyn i urządzeń

Co zyskujesz
Wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na efektywną działalność w przestrzeni zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Struktura
Zjazdy weekendowe (sob.-niedz.) oraz nauka wspierana kształceniem na odległość (blended learning)

Dokumenty wymagane

 1. Ankieta osobowa (do pobrania tutaj).
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj).
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne).
 5. Umowa na świadczenie usług edukacyjnych (do pobrania tutaj).
 6. Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych (do pobrania tutaj).