Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

Rodzaj i czas trwania

Studia mają charakter kwalifikacyjny i trwają 3 semestry (330 godzin zajęć i 150 godzin praktyk).

Adresaci

Studia przygotowanie pedagogiczne dla psychologów nadają kwalifikacje pedagogiczne i  skierowane są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, pragnących zdobyć przygotowanie pedagogiczne umożlwiające wykonywanie zawodu nauczyciela psychologa a następnie pracę w placówkach systemu oświaty.

Kwalifikacje

Studia przygotowanie pedagogiczne dla psychologów mają charakter kwalifikacyjny. Przede wszystkim umożliwiają zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa w placówkach systemu oświaty. Realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w: Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450). Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jednolity, Dz.U. 2020, poz. 1289).

Cel studiów i zakres tematyczny

Kształcenie na studiach przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa obejmuje wiedzę pedagogiczną, kluczową z punktu widzenia przygotowania do pracy w systemie oświaty, dodaykowo umiejętności i kompetencje metodyczne warunkujące podejmowanie efektywnych działań zawodowych nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty.

Wybrane treści realizowane w toku studiów

 • System oświaty i prawo oświatowe
 • Pedeutologia z etyką
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Specyfika funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym
 • Pedagogika specjalna – praca z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Wspomaganie rozwoju dziecka
 • Metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty
 • Profilaktyka i promocja zdrowia
 • Negocjacje i mediacje
 • Interwencja kryzysowa
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • Praktyka zawodowa

Co zyskujesz

Wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na wykonywanie zawodu nauczyciela psychologa a także świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadających kwalifikacje.

Struktura
Zjazdy weekendowe (sob.-niedz.) oraz nauka wspierana kształceniem na odległość (blended learning)

Dokumenty wymagane:

 1. Ankieta osobowa (do pobrania tutaj).
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj).
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne).
 5. Umowa na świadczenie usług edukacyjnych (do pobrania tutaj).
 6. Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych (do pobrania tutaj).

Pełna oferta studiów podyplomowych